M Karavan CB - Půjčovna karavanů České Budějovice
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem.
 • Součástí smlouvy o pronájmu obytného vozu/ přívěsu je taktéž předávací protokol.
 • Nájemce není oprávněn přenechat obytný vůz/ přívěs k užívání žádné jiné
 • třetí osobě a není oprávněn s ním provozovat jakoukoli výdělečnou činnost.         
 • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo k tažení obytného přívěsu jiné osobě, než která                                                             
 • je vedena ve smlouvě jako další řidič.
 • Po dobu pronájmu obytného vozu/ přívěsu pronajímatel nezodpovídá za zdraví, škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v souvislosti s používáním zapůjčeného obytného vozu / přívěsu.
 • Pro uzavření smlouvy je potřeba předložení 2 dokladů totožnosti ( OP, ŘP nebo PAS )
 • K řízení obytného vozu stačí řidičský průkaz sk. B
 • K tažení obytného přívěsu je zapotřebí řidičský průkaz sk. B (soupravy do 3500 Kg)                     
 • B 96 (soupravy do 4250 kg) a B+E (soupravy 4250-7500 kg)
 • Minimální věk nájemce musí být 22 let a 3 roky praxe v řízení motorových vozidel.
 • Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny.
 • U obytného vozu je průměrný denní limit 350 km, to neplatí u pronájmů delších 15 dnů. Za překročení limitu bude účtováno 6 Kč/km.
 • Na obytném voze/přívěsu je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (šroubování, vrtání, polepování atd.)
 • Uvnitř obytného vozu / přívěsu je zakázáno:
 • kouření, používání svíček, prskavek a jiných hořlavin, používat chemické WC bez chemie, používat běžný toaletní papír, přepravovat či přechovávat zvířata, chůze za jízdy, spaní v postelích za jízdy, používání toalety za jízdy, vaření za jízdy, používání plynových přístrojů a jakákoliv manipulace s nimi za jízdy, nesmí být připojena propanbutanová láhev k systému vozu atd.
 • přepravovat lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit interiér vozu nebo ublížit pasažérům. K tomuto účelu je v obytném vozu/přívěsu garáž, kde musí být předměty řádně zabezpečené proti poškození. (přikurtované)
 • vstupovat ve venkovní obuvi do obytného vozu/ přívěsu z důvodů poškození podlahy, vezměte si prosím s sebou přezůvky ( Děkujeme za pochopení )
 • Pro přepravu jízdních kol je určen držák na kola. Zákaz přepravy jízdních kol uvnitř obytného vozu/přívěsu
 • Při neodstranitelném poškození exteriéru a interiéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Při předčasném ukončení pronájmu z jakýchkoliv příčin se nájemné nevrací.
 • Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu, a to bez udání důvodů.
 • Při poškození obytného vozu/ přívěsu v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a uhrazená záloha se potom vrací v plné výši.
 • Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé.
 • Nájemce hradí všechny pokuty, penále a škody jím způsobené, na kterých nenese pronajímatel vinu.
 • Nájemce se zavazuje seznámit se s obsahem obchodních podmínek.
 • Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.
 • Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří a zabezpečovacího zámku oje), neodpojovat přívěs na nehlídaném parkovišti a v případě poruchy jej nenechat bez hlídání.
 • Pro tažení karavanu se stabilizátorem je nutné používat pouze čisté a odmaštěné tažné zařízení.
 • Havarijní pojištění:
 • obytného přívěsu je sjednáno se spoluúčastí 10 % (min. 10000 Kč)
 • obytného vozu je sjednáno se spoluúčastí 5 % (min. 5000 Kč) Allianz Asistence Plus MAXI, které platí v ČR i zahraničí mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
 • Povolená rychlost jízdy s obytným vozem/přívěsem je daná dle platných předpisů dané země.
 • Zapnutí ohřívače Thruma je povoleno až po naplnění systému vodou!   Jiném případě hrozí poškození ohřívače.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

 • Rezervace karavanu platí pouze 6 dnů. Do té doby musí být zaplacena záloha 30 % z celkové ceny, která slouží jako blokace termínu. Pokud záloha nebude zaplacena, karavan bude nabízen dále jako volný.
 • Doplatek zbylé částky musí být uhrazen převodem na účet nejpozději 7 dní před vyzvednutím karavanu, nebo hotově v den zapůjčení.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • Při předání obytného přívěsu požadujeme vratnou kauci ve výši 12000 Kč  a 25000 Kč pro obytný vůz. Tato kauce slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na obytném vozu/přívěsu, způsobených při pronájmu.
 • Při vrácení obytného vozu/přívěsu bez zjevných vad způsobených nájemcem se kauce vrací v plné výši.                            
 • Cena je uvedena vždy za 1 den pronájmu.

PŘEDÁNÍ A   VRÁCENÍ  OBYTNÉHO VOZU / PŘÍVĚSU

 • Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy a končí k datu a v čase vrácení obytného vozu/přívěsu.
 • Obytný vůz/ přívěs je možný převzít první den půjčení v době dle dohody a vrací se v den ukončení pronájmu v době dle dohody.
 • Při předčasném ukončení pronájmu z jakéhokoliv důvodu propadá zbylé půjčovné pronajímateli.
 • Při převzetí obytného vozu/ přívěsu bude vystaven předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí.
 • Při vrácení obytného vozu/ přívěsu bude tento předávací protokol opět podepsán oběma stranami a popřípadě v něm budou doplněny škody a ceny poškozených věcí. Částka bude následně odečtena z ceny vratné kauce.
 • Převzetí obytného vozu/ přívěsu a seznámení se s jeho zařízení a používáním, potrvá cca. 30-50 min. Nájemce bude obeznámen s rozměry obytného vozu/ přívěsu.
 • Dodržovat instrukce pronajímatele a výrobce o používání a provozu vestavných spotřebičů a zařízení.
 • Obytný vůz/přivěs vrací nájemce ve stavu v jakém ho převzal, (vyčištěný a umytý, a to včetně WC).
 • Obytný vůz se předává a vrací s plně natankovanou nádrží pohonných hmot (motorová nafta/diesel), včetně AdBlue a vyprázdněnou a vypláchnutou toaletní nádrží WC.
 • Při vrácení neuklizeného a znečištěného obytného vozu/přívěsu, s nevyprázdněnou a nevypláchnutou kazetou WC, účtujeme částku 2 000 Kč a při silném znečistění účtujeme 6 000 Kč.
 • Pokud během vaší cesty vznikly větší či menší škody na obytném vozu/přívěsu , oznamte prosím tuto skutečnost pronajímateli SMS nebo telefonicky. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je potřeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit hned po její zjištění a to telefonicky nebo SMS, nebo e-mail.
 • Nájemce je povinen vrátit po ukončení nájmu veškeré doklady vztahující se k obytnému přívěsu = TP, ZELENÁ KARTA, POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ, NÁVODY K POUŽITÍ
 • Bude-li na obytném autě/přívěsu zjištěno jeho poškození, případně odcizení nebo zničení jeho vybavení, je pronajímatel oprávněn zadržet uhrazenou kauci až do výše, která bude odpovídat předpokládaným nákladům na opravu karavanu či jeho opravu nebo pořízení nového vybavení. O této skutečnosti bude učiněn záznam v protokolu o vrácení obytného auta/přívěsu. Kauci je poté pronajímatel oprávněn použít na zajištění přiměřené opravy nebo pořízení chybějících věcí. Poté je pronajímatel povinen bez zbytečných odkladů vrátit zbývající část kauce nájemci.
 • Při použití zařízení z výbavy (hasicí přístroj, lékárnička, sada na opravu pneu ….) je nutno zakoupit nové nebo se hodnota odečte z kauce.

STORNO POPLATKY

Více jak 30 dnů 100 %
29 – 20 dnů 50 %
V ostatních případech 0 %

POKUTY   A  SANKCE

 • Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, pokuty za dopravní přestupky, daně a jiné sankce dle zákona.
 • Navrácení obytného vozu/ přívěsu později o více než 3 hodiny bez předchozího souhlasu pronajímatele bude účtován jako další den a každý započatý den je sankční poplatek 10 000 Kč.
 • Při ztrátě dokladů (TP, POVINNÉ RUČENÍ, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, ATD), bude nájemci účtována pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý díl. Při ztrátě klíčů od obytného vozu/ přívěsu 1 500 Kč a při ztrátě SPZ 2 000 Kč.
 • Při vrácení silně znečistěného vozu/přívěsu pokuta 6000 Kč (karavan je silně znečištěn zevnitř i zvenku jsou v něm zvířecí chlupy či exkrementy nebo hmyz, silně zapáchá kouřem, je silně znečištěn vařič, plesnivá lednice nebo toaleta, či přihrádka na kazetu WC)
 • Při znečištění vybavení (rozkládací křeslo, stůl, talíře, příbory, atd), pokuta 1500 Kč.
 • Drobné oděrky exteriéru a interiéru 2 000 Kč, větší oděrky účtujeme v plné výši. (dle náročnosti opravy nebo výměny)
 • Poškození nebo nefunkčnost markýzy nebo stanového přístřešku bude účtováno 15 000 Kč.
 • Veškeré poškození a ztráty věcí se započítávají proti vratné kauci. V případě poškození   rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen takový rozdíl pronajímateli neprodleně doplatit.

PŘÍPADĚ NEHODY, POŠKOZENÍ, PORUCHY

 • Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je vždy nájemce povinen přivolat policii a sepsat protokol o nehodě/události. Pořídit foto a kontaktovat pronajímatele.
 • Při poškození nebo poruchy kontaktujte telefonicky pronajímatele non-stop (pouze s jeho souhlasem je možné realizovat veškeré opravy a nákupy náhradních dílů)
 • V případě menších poruch (lednice, TV, bojler) není pronajímatel povinen poruchy okamžitě odstranit.
 • Vždy si nechte vystavit řádný doklad, ten vám bude proplacen při vrácení obytného vozu/přívěsu.

ZÁVĚREM

 • Nájemce potvrzuje, že s obsahem obchodních podmínek souhlasí a že nemá proti žádné námitky.
 • Nájemce bere na vědomí, že je vůz vybaven lokalizátorem pro sledování polohy z bezpečnostních důvodů.
 • Obytný vůz/ přívěs je určený především pro parkování v kempech a místech tomu určených
 • Nájemce tímto uděluje pronajímateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů. Pronajímatel informuje zájemce, že zájemcem poskytnuté osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nebo v následné smlouvě na pronájem vozidla/přívěsu (dále jen “osobní údaje“) zpracovává jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodů a pro účely plnění této smlouvy, případně pro účely plnění závazných smluv a transakcí (např. pojišťovna, asistenční služba, právní služby, účetní služby, atd). Tyto osobní údaje nejsou pronajímatelem poskytovány třetím stranám. Nájemce tímto uděluje pronajímateli výslovný souhlas s pořízením kopie svého průkazu totožnosti a řidičského průkazu, dle GDPR.

www.mkaravanycb.cz